Vedtægter for NF

§1 Navn

Foreningens navn er Vandreforeningen Natur og Fjeld.

§2 Formål

Foreningen skal virke for et frilufts- og foreningsliv med det formål at udbrede kendskabet til naturområder i ind- og udland, hovedsageligt ved at medlemmerne arrangerer vandreture under enkle former for og med hinanden. Deltagelse i ture foregår på det enkelte medlems eget ansvar.

§3 Medlemmer

Medlem er enhver, der har betalt det årlige kontingent. Dette fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§4 Ordinær generalforsamling

stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes i 1. kvartal i forbindelse med en weekend tur og indkaldes senest 2 uger forud i medlemsbladet eller skriftligt til samtlige medlemmer. Bestyrelsen meddeler datoen for generalforsamlingen i november nummeret af Rygsækken.

stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

Stk. 3 Stemmeberettiget er ethvert personligt fremmødt medlem over 15 år.

Stk. 4. Valgbare er alle medlemmer, som er personligt myndige.

Stk. 5. Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter samt revisor og -suppleant.

7. Eventuelt

Stk. 6. Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog kræves til vedtægtsændringer 2/3 og ved opløsning af foreningen ¾ af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer og opløsning af foreningen skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter skriftlig anmodning fra enten mindst 25 eller 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2. Efter anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde, skal denne enten gennem foreningens blad uden unødigt ophold eller skriftligt til samtlige medlemmer med mindst 14 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden.

§6 Bestyrelsen

stk.1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, revisor og suppleanter for 1 år ad gangen, bestyrelsesmedlemmerne afgår med højst 3 hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv, som minimum med sekretær og kasserer, med eller uden formand. Formanden og kasserer tegner foreningen. Hvis bestyrelsen konstituerer sig uden en formand, tegner sekretær og kasserer foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsen samles efter indkaldelse af et eller flere af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3/5 af dens medlemmer er mødt. Tvivlsspørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

§7 Regnskabet

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§8 Planlægningsmøde

Minimum en gang årligt holdes et planlægningsmøde, hvor medlemmerne kan byde ind med ture og arrangementer for det kommende år.

§9 Medlemsblad

Foreningens blad er Rygsækken. Bladets ledelse godkendes af bestyrelsen.

§10 Opløsning

Ved foreningens opløsning ( jævnfør §4 ) skal formuen anvendes til bedst mulig opfyldelse af formålsparagraffen.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 29. jan. 2011